Hendrick Speuy (1575-1625)

Het was in 2010 precies vierhonderd jaar geleden dat in 1610 de bundel De Psalmen Davids / gestelt op het Tabulatuer van het Orghel ende Clavecymmel / met 2. Partijen van de Dordrechtse organist Henderick Speuy (±1575-1625) werd gedrukt te Dordrecht. Het gaat om de vroegst gedrukte klaviermuziek in Nederland. De bundel bevat 24 tweestemmige composities: 21 psalmbewerkingen, twee bewerkingen van ‘Vader ons in hemelrijck’ en een bewerking van de lofzang op Maria. De psalmmelodie wordt beurtelings door de linker- en rechterhand gespeeld. De andere hand speelt daarbij telkens een variërende tegenstem. Om deze reden werden deze 24 werken uitgevoerd in de periode maart 2010 tot juni 2011. De laatste zes psalmbewerkingen werden uitgevoerd op 8 juni 2011 in de Grote Kerk te Oosthuizen, op het historische orgel uit circa 1521, in middentoonstemming, door de organisten Marco Goud en Ad van Pelt.

De orgelwerken van Speuy uitgevoerd tijdens het Bachfestival, met het jaar van uitvoering en de naam van de organist

Nr.WerkJaarOrganist
I
II
III
IV
V
Psalm 116. Ick heb den Heer lief
Psalm 51. Ontfermt u over my arme Sondaer
Psalm 12. Doet ons bystant / t’is meer dan tijt o Heere
Psalm 5. Verhoort O Godt mijn woorden clachtich
Psalm 129. Van der Jeught aen / hebben sy my ghequelt
2010
2011
2010
2010
2010
Ad van Pelt
Marco Goud
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Wilbert den Hertog
VI
VII
VIII
IX
X
Psalm 27. God is mijn Licht / twelck my leyt in sijn wegen
Psalm 128. Salich is hy bevonden / die Godt vreest
Psalm 24. De Aerd’ is onses Godt voorwaer
Psalm 9. Heer ick wil u uyt s’herten grondt
Psalm 130. Wt de diepten / O Heere
2010
2010
2010
2010
2010
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Marco Goud
Ad van Pelt
Marco Goud
XI
XII
XIII
XIV
XV
Psalm 42. Als een Hardt ghejaeght / O Heere
Psalm 23. Mijn Godt voedt my / als mijn herder gepresen
Psalm 40 (1). Nae dat ick langhen tijdt hebbe verwacht
Psalm 100. Ghy Volckeren des Aertrijcx al
Lof-sanck Maria. Mijn Ziel maeckt groot den Heer
2010
2011
2011
2010
2010
Marco Goud
Marco Goud
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
XVI
XVII
XVIII
XIX
X
Psalm 8. O onse God / end’ Heer seer hoogh’ ghepresen
Psalm 16. Bewaert my / Heer / weest doch mijn toeverlaet
Psalm 40 (2). Nae dat ick langhen tijdt hebbe verwacht
Vader ons in Hemelrijck (1)
Vader ons in Hemelrijck (2)
2010
2011
2011
2010
2010
Ad van Pelt
Marco Goud
Ad van Pelt
Marco Goud
Marco Goud
XXI
XXII
XXIII
XXIV
Psalm 37. Quelt u daer met niet / soo ghy in dit leven
Psalm 65. Men loeft u Heer met stemmen reyne
Psalm 79. De heyd’nen zijn in u erfdeel ghevallen
Psalm 118. Dancket den Heer seer hoogh’ ghepresen
2011
2010
2011
2011
Marco Goud
Marco Goud
Marco Goud
Ad van Pelt

Susanne van Soldt-Manuscript (1599)

Het volledige Susanne van Soldt-manuscript werd uitgevoerd tijdens 5 korte concerten op 9 november 2013

Ad van Pelt bespeelde het Bätz-orgel
op een plaats waar in 1555 het Niehoff-orgel aanwezig was.

Het Susanne van Soldt-manuscript dateert uit het einde van de 16e eeuw (op het titelblad staat 1599 vermeld, maar de bundel bevat muziek uit de Nederlanden die beduidend eerder is geschreven, waarschijnlijk tussen 1570 en 1580).
De bundel werd samengesteld voor de koopmansdochter Susanne van Soldt (ca.1586-1615) en geldt als een van de belangrijkste bronnen voor Nederlandse muziek uit deze tijd. Het is bovendien de enige bron met klaviermuziek uit de Nederlanden van voor Jan Pieterszoon Sweelinck. Het Susanne van Soldt-Manuscript bevat 33 bewerkingen van wereldlijke liederen, dansen en psalmen die in de 16e eeuw populair waren.
Susanne van Soldt was de dochter van een welvarend koopman Hans van Soldt, die aanvankelijk in Antwerpen woonde, maar in 1576 uitweek naar Londen, om te ontkomen aan de invloed van de Spanjaarden. In Londen werd Susanne geboren, waarschijnlijk in 1586.
Omstreeks het jaar 1604 verhuisde de familie naar Amsterdam, alwaar Susanne van Soldt in 1604 trouwde met Pieter Loos. Ze overleed helaas in 1615, op circa 29-jarige leeftijd, kort na de geboorte van haar derde kind en werd begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam. Susanne werd als één der eersten begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam, waarvan de bouw in 1614 gereed was gekomen.

Op de afbeelding zien we een schilderij van Johannes Vermeer: Jonge vrouw aan het klavier.
Susanne van Soldt (ca.1586-1615) heeft mogelijk op een overeenkomstige manier aan het klavier gezeten.

Het “Susanne van Soldt-Manuscript” tijdens het Bachfestival Woerden. De 33 delen werden in het aangegeven jaar:

Nr.WerkJaarOrganist
I
II
III
IV
V
Brande champanje
Almande de symmerman
Almande de La nonette
De frans galliard
Galliarde quÿ passe
2011
2011
2011
2013
2013
Marco Goud
Marco Goud
Marco Goud
Ad van Pelt
Ad van Pelt
VI
VII
VIII
IX
X
Myn siele Wylt den Herre met Lof sanch Prijsen, 103 sallem
Als een hert gejaecht, den 42 sallem
Myn God Voet mij als myn Herder ghepressen, 23 sallem
Wt de diepte o Heere, 130 sallem
Susanne Vung Jour [Orlando Lasso]
2011
2011
2011
2010
2013
Marco Goud
Marco Goud
Marco Goud
Marco Goud
Ad van Pelt
XI
XII
XIII
XIV
XV
Pavana Bassano
Galliarde bassanni
Almande Brun Smeedelyn
Almande prynce
Almande de amour
2013
2013
2011
2011
2013
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Marco Goud
Marco Goud
Ad van Pelt
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX
Almande
Brabanschen ronden dans ofte Brand
Onfarmt .V. over mij arme Sondaer, den 51 sallem
/ Ick bydde .V. Helpt mij o God, den 69 sallem
Pavane dan Vers
Tobyas om sterven gheneghen
2013
2013
2011

2013
2013
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Marco Goud

Ad van Pelt
Ad van Pelt
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
Almande trycottee
De quadre pavanne
De quadre galliard
Heer ich Wil V Wt ’s Herten gront, den 9 sallem
Ghy Volcheren des aertrijcz al, den 100 sallem
2013
2013
2013
2012
2011
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Henny Oskam
Marco Goud
XXVI
XXVII

XXVIII
XXIX
XXX
Bewaert mij Heer Weest doch myn toeverlaet, den 16 sallem
Des boosdoenders Wille seer quaet, den 36 sallem
/ Staet op Heer toont V onversacht, den 68 sallem
Godt die der goden Heer is sprechen sal, den 50 sallem
Ghij Herder Israels Wylt Hooren, den 80 sallem
Preludium
2011
2011

2012
2012
2012
Marco Goud
Marco Goud

Ad van Pelt
Ad van Pelt
Henny Oskam
XXXI
XXXII
XXXIII
Stuk in G [Zonder titel]
Allemande Loreyne
Pavane Prymera
2012
2013
2013
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
******************