Henderick Speuy (ca. 1575-1625)

Het was in 2010 vierhonderd jaar geleden dat in 1610 de bundel De Psalmen Davids / gestelt op het Tabulatuer van het Orghel ende Clavecymmel / met 2. Partijen van de Dordrechtse organist Henderick Speuy (±1575-1625) werd gedrukt te Dordrecht. Het gaat om de vroegst gedrukte klaviermuziek in Nederland. De bundel bevat 24 tweestemmige composities: 21 psalmbewerkingen, twee bewerkingen van ‘Vader ons in hemelrijck’ en een bewerking van de Lofzang van Maria. De psalmmelodie wordt beurtelings door de linker- en rechterhand gespeeld. De andere hand speelt daarbij telkens een variërende tegenstem. Om deze reden werden deze 24 werken uitgevoerd in 2010 en 2011. Op 8 juni 2011 werden zes psalmbewerkingen uitgevoerd in de Grote Kerk te Oosthuizen (op het historische orgel uit circa 1521, in middentoonstemming), door Marco Goud en Ad van Pelt.

De volgende organisten verleenden medewerking: Ad van Pelt, Marco Goud, Wilbert den Hertog

In 2022 is een werk voor de tweede maal uitgevoerd:

2022
Lofsanck Maria – Torenpleinkerk, Vleuten – Ad van Pelt, orgel

De orgelwerken uitgevoerd tijdens het Bachfestival, met het meest recente jaar van uitvoering

Nr.WerkJaarOrganist
IPsalm 116. Ick heb den Heer lief2010Ad
IIPsalm 51. Ontfermt u over my arme Sondaer2011Marco
IIIPsalm 12. Doet ons bystant / t’is meer dan tijt o Heere2010Ad
IVPsalm 5. Verhoort O Godt mijn woorden clachtich2010Ad
VPsalm 129. Van der Jeught aen / hebben sy my ghequelt2010Wilbert
VIPsalm 27. God is mijn Licht / twelck my leyt in sijn wegen2010Ad
VIIPsalm 128. Salich is hy bevonden / die Godt vreest2010Ad
VIIIPsalm 24. De Aerd’ is onses Godt voorwaer2010Marco
IXPsalm 9. Heer ick wil u uyt s’herten grondt2010Ad
XPsalm 130. Wt de diepten / O Heere2010Marco
XIPsalm 42. Als een Hardt ghejaeght / O Heere2010Marco
XIIPsalm 23. Mijn Godt voedt my / als mijn herder gepresen2011Marco
XIIIPsalm 40 (1). Nae dat ick langhen tijdt hebbe verwacht2011Ad
XIVPsalm 100. Ghy Volckeren des Aertrijcx al2010Ad
XVLof-sanck Maria. Mijn Ziel maeckt groot den Heer2022Ad
XVIPsalm 8. O onse God / end’ Heer seer hoogh’ ghepresen2010Ad
XVIIPsalm 16. Bewaert my / Heer / weest doch mijn toeverlaet2011Marco
XVIIIPsalm 40 (2). Nae dat ick langhen tijdt hebbe verwacht2011Ad
XIXVader ons in Hemelrijck (1)2010Marco
XXVader ons in Hemelrijck (2)2010Marco
XXIPsalm 37. Quelt u daer met niet / soo ghy in dit leven2011Marco
XXIIPsalm 65. Men loeft u Heer met stemmen reyne2010Marco
XXIIIPsalm 79. De heyd’nen zijn in u erfdeel ghevallen2011Marco
XXIVPsalm 118. Dancket den Heer seer hoogh’ ghepresen2011Ad

Susanne van Soldt-Manuscript (1599)

Het volledige manuscript werd uitgevoerd tijdens 5 korte concerten in 2013. Ad van Pelt bespeelde het Bätz-orgel op een plaats waar in 1555 het Niehoff-orgel aanwezig was.
Het manuscript dateert uit het einde van de 16e eeuw (op het titelblad staat 1599 vermeld, maar de bundel bevat muziek uit de Nederlanden die beduidend eerder is geschreven, waarschijnlijk tussen 1570 en 1580).
De bundel werd samengesteld voor Susanne van Soldt (ca.1586-1615) en geldt als een van de belangrijkste bronnen voor Nederlandse muziek uit deze tijd. Het is bovendien de enige bron met klaviermuziek uit de Nederlanden van voor Sweelinck. Het manuscript bevat 33 bewerkingen van wereldlijke liederen, dansen en psalmen die in de 16e eeuw populair waren.
Susanne van Soldt was de dochter van een welvarend koopman Hans van Soldt, die aanvankelijk in Antwerpen woonde, maar in 1576 uitweek naar Londen, om te ontkomen aan de invloed van de Spanjaarden. In Londen werd Susanne geboren, waarschijnlijk in 1586.
Omstreeks het jaar 1604 verhuisde de familie naar Amsterdam, alwaar Susanne in 1604 trouwde met Pieter Loos. Ze overleed in 1615, op circa 29-jarige leeftijd, kort na de geboorte van haar derde kind en werd begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam. Susanne werd als één der eersten begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam, waarvan de bouw in 1614 gereed was gekomen.

Op de afbeelding zien we een schilderij van Johannes Vermeer: Zittende vrouw aan het virginaal (ca. 1670-1672). Susanne van Soldt (ca.1586-1615) heeft mogelijk op een overeenkomstige manier aan het klavier gezeten.

Het “Susanne van Soldt-Manuscript” werd uitgevoerd tijdens diverse concerten in het Bachfestival Woerden.

De volgende organisten verleenden medewerking: Ad van Pelt, Henny Oskam en Marco Goud

Nr.WerkJaarOrganist
IBrande champanje2021Marco
IIAlmande de symmerman2011Marco
IIIAlmande de La nonette2011Marco
IVDe frans galliard2013Ad
VGalliarde quÿ passe2013Ad
VIMyn siele Wylt den Herre met Lof sanch Prijsen, 103 sallem2011Marco
VIIAls een hert gejaecht, den 42 sallem2011Marco
VIIIMyn God Voet mij als myn Herder ghepressen, 23 sallem2011Marco
IXWt de diepte o Heere, 130 sallem2010Marco
XSusanne Vung Jour [Orlando Lasso]2013Ad
XIPavana Bassano2013Ad
XIIGalliarde bassanni2013Ad
XIIIAlmande Brun Smeedelyn2011Marco
XIVAlmande prynce2011Marco
XVAlmande de amour2013Ad
XVIAlmande2013Ad
XVIIBrabanschen ronden dans ofte Brand2013Ad
XVIIIOnfarmt .V. over mij arme Sondaer, den 51 sallem
/ Ick bydde .V. Helpt mij o God, den 69 sallem
2011Marco
XIXPavane dan Vers2013Ad
XXTobyas om sterven gheneghen2013Ad
XXIAlmande trycottee2013Ad
XXIIDe quadre pavanne2013Ad
XXIIIDe quadre galliard2013Ad
XXIVHeer ich Wil V Wt ’s Herten gront, den 9 sallem2012Henny
XXVGhy Volcheren des aertrijcz al, den 100 sallem2011Marco
XXVIBewaert mij Heer Weest doch myn toeverlaet, den 16 sallem2011Marco
XXVIIDes boosdoenders Wille seer quaet, den 36 sallem
/ Staet op Heer toont V onversacht, den 68 sallem
2011Marco
XXVIIIGodt die der goden Heer is sprechen sal, den 50 sallem2012Ad
XXIXGhij Herder Israels Wylt Hooren, den 80 sallem2012Ad
XXXPreludium2012Henny
XXXIStuk in G [Zonder titel]2012Ad
XXXIIAllemande Loreyne2013Ad
XXXIIIPavane Prymera2013Ad