Ton Koopman voor de eerste maal in concert in Woerden – Sublieme uitvoering van ‘Die Kunst der Fuge’

Afgelopen zaterdag was de bekende klavecinist Ton Koopman voor de eerste maal in Woerden te beluisteren. Samen met zijn echtgenote, de klaveciniste Tini Mathot, werd op twee clavecim­bels een sublieme uitvoering gegeven van ‘Die Kunst der Fuge’ BWV 1080 van Johann Sebas­tian Bach. Een ver­heugend aantal bezoekers was naar de sfeervol­le entourage van de Lutherse kerk gekomen, om getuige te kunnen zijn van dit unieke concert. Het was het eerste concert in een serie van drie Oude Muziek-concer­ten, georgani­seerd door het Netwerk voor Oude Muziek te Utre­cht in samen­werking met de Woerdense ‘Maat­schappij voor het Nut van het Alge­meen’. De internationaal befaamde Ton Koopman (49), die de laatste jaren vooral beroemd is geworden als leider van ‘The Amsterdam Baroque Orchestra’, toonde zich enthousi­ast over de gunstige akoestiek van de prachtige Lu­therse kerk. Hij speelde zoals we van hem gewend zijn: steeds goed gearti­cu­leerd, met een ver­bluffende muzikaliteit en een overdaad aan kundige versie­ringen. Ook Tini Mathot, hoofdvak­docente voor klavecim­bel aan het Konink­lijk Conservatorium te Den Haag, oogstte bewonde­ring voor de trefze­kerheid en muzi­kaliteit waarmee ze haar partij ver­tolk­te. ‘Die Kunst der Fuge’ is een verzameling van twaalf fuga’s en vier canons over één thema. Dit thema wordt gekenmerkt door een rustig karak­ter. Het komt op tallo­ze manie­ren tot klin­ken: in verschillende ritmische varian­ten, in de omke­ring, in de vergro­ting, in de verklei­ning. Daarbij wordt het steeds gecom­bineerd met een ongeëven­aarde con­trapun­tiek en harmoniek. De fuga’s en de canons werden uitge­voerd op twee prachtige klave­cimbels van de Utrec­htse klave­cimbel­bou­wer Willem Kroes­bergen, naar authen­tieke 17e eeuwse instru­menten van de be­roemde Antwerp­se klavecimbelbouwer Ruckers. De klave­cim­bels stonden vlak naast elkaar opge­steld. De to­taal­klank van de klavecim­bels was aangenaam en afwisse­lend. Door fre­quente registratie-wisselin­gen werd een welkome afwis­se­ling in klank­sterkte en klankkleur tot stand gebracht. Het is mijns inziens een zeer terech­te keuze om dit overwe­gend vierstemmige werk vierhandig op twee klave­cimbels uit te voeren. Beide musici worden zodoen­de beter in de gele­genheid ge­steld om de melodische lijnen opti­maal en goed gearticu­leerd uit te voeren en smaak­vol te ver­rijken met versierin­gen. Koopman en Mathot speelden steeds in een goed gekozen tempo. Terwijl Ton Koopman vroeger zijn programma’s vaak vrij snel of soms zelfs iets té snel uitvoer­de, zorgt hij tegenwoordig voor uitsteken­de tempi. ‘Misschien komt het, omdat ik inmid­dels toch iets ouder ben geworden’, antwoordde hij desge­vraagd. In het voorjaar van 1993 verscheen de alom geroem­de CD-uitvoe­ring van Bachs ‘Matthäus Passion’ met ‘The Amsterdam Baroque Orches­tra’ o.l.v. Ton Koopman. In 1994 verschijnt de ‘Johan­nes Passion’, terwijl men daarna voornemens is ‘Die Hohe Messe’ op te gaan nemen. De Franse maatschappij Erato heeft Koopman gecontracteerd voor een opname van de complete canta­tes van Bach: een gigantisch project dat uitgevoerd gaat worden op zestig compact discs. Koopman denkt hiervoor circa tien jaar nodig te hebben. Het is de bedoe­ling dat alle canta­tes vooraf­gaande aan de opname steeds eerst in concert­vorm ten gehore worden gebracht in verschillende Neder­land­se concert­za­len, waaronder het Con­certge­bouw te Amsterdam en Mu­ziek­cen­trum Vreden­burg te U­trecht. Daartoe vindt Ton Koopman het wél noodza­ke­lijk dat het lang verwachte pijp­orgel in Mu­ziek­cen­trum Vreden­burg’ in de komen­de jaren eindelijk zal worden ge­plaatst. Naar de opvat­ting van Koopman moet het een vrij groot instrument worden, dat zowel ge­bruikt kan worden voor uitvoe­ring van Oude muziek als voor de grotere symfonische werken van het romanti­sche repertoi­re. N.a.v. ‘Die Kunst der Fuge’ BWV 1080 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Ton Koopman en Tini Mathot, clavecimbel. – [Drs. Ad van Pelt – 11-11-1993]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s