Charles Tournemire

Een grootscheepse onderneming. Dat kan het worden. Een cd-opname van het grootste orgelwerk van Charles Tournemi­re: l’Or­gue Mysti­que, gecomponeerd in de jaren 1927-1932. Tour­nemire was één van de be­lang­rijkste 20e eeuwse Franse orga­nisten. Hij componeer­de voor iedere zondag en feest­dag waarop het orgel in de Rooms katholieke-litur­gie wordt be­speeld, een serie composities. In totaal schreef hij voor 51 dagen van het kerkelijk jaar een serie orgelwerken. Elk van deze dagen voorzag hij van vijf delen. In totaal be­staat­ dit gigantische opus van Tournemire dus uit ruim 250 delen. Daar­mee is het uiteraard één van de grootste cycli uit de gehele orgel­lite­ra­tuur. Een inte­grale opname past op circa 12 cd’s. Op deze eerste cd werden door Tjeerd van der Ploeg 21 delen uit de cyclus rond Pinksteren vastgelegd. Het wordt gespeeld op het bekende orgel van de St.Pierre te Douai (uit 1922) van de Parij­se orgelbouwer Mutin, de opvol­ger van Ca­vaillé-Coll. Charles Tournemire studeerde onder meer bij Franck. In 1898 werd hij benoemd tot organist aan de St.Clotil­de in Parijs, het orgel van zijn leermeester. Hij componeerde aanvankelijk in een stijl die voortbor­duurde op die van Franck, maar was daarnaast voortdurend op zoek naar ver­nieuwingen: zijn compo­si­ties wijzen duidelijk in de rich­ting van Du­ruflé en Messi­aen. Evenals Vierne maakte hij ook ‘uit­stapjes’ naar harmo­nisch ver verwijderde terrei­nen. Mede daar­door ligt zijn muziek niet altijd meteen gemak­ke­lijk in het ge­hoor. Veel van zijn werken gaan pas goed tot onze ver­beel­ding spre­ken wanneer we de muziek meerdere keren beluis­terd heb­ben. Het orgel te Douai is zeer ge­schikt voor deze bijzondere muziek. Het heeft een warme, grondtonige klank. Het be­schikt over een zeer rijk gescha­keerd palet aan regis­tra­tie-moge­lijkhe­den. De akoestiek is gun­stig. De opname is ruimte­lijk. Het booklet ver­schaft op een kernachtige wijze zinvolle infor­ma­tie (met goede foto’s) over de componist, de muziek en de musi­cus. Dit eerste initiatief verdient navolging. Wat mij be­treft mogen de vol­gende volu­mes er alle­maal komen. – N.a.v. “L’Orgue Mystique, Charles Tournemire, vol.1”; Mutin-orgel St.Pierre te Douai; Tjeerd van der Ploeg, orgel; VLS Records, Bei­len; VLC 0595. – [Drs. J.A. van Pelt – 1-1997]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s